ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 24. априла 2016. ГОДИНЕ

Изборна јединица Датум расписивања избора Датум одржавања избора Број одборника Скупштине града Чачка (Члан 54. Статута града Чачка) Број бирача Ко може поднети изборну листу? Најмањи број кандидата за одборнике на изборној листи Број потписа бирача потребан за подршку Рок за предају изборне листе Број бирачких места
на дан закључења бирачког списка на дан коначности бирачког списка
Град Чачак 07.03.2016. 24.04.2016. 75     1) регистрована политичка странка;
2) коалиција регистрованих политичких странака;
3) група грађана од најмање 10 бирача са пребивалиштем на подручју града Чачка.
25
(најмање 1/3 кандидата од укупног броја одборника који се бира)
Укупно најмање 30 потписа бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи 08.04.2016. 104

НАПОМЕНА (према одредбама Закона о локалним изборима ''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 54/11), Упутству за спровођење избора за одборнике града Чачка, расписаних за ______ године ''Сл. лист града Чачка'', бр.____и Статуту града Чачка ''Сл.лист града Чачка'', бр.3/08, 8/13, 22/13 и 15/15): Изборна листа доставља се у писаној и електронској форми на обрасцу 1-ли/16-Ча који је прописала Изборна комисија града Чачка, са документацијом од тачке 1) до 10). Уз изборну листу доставља се документација:
1) потврда о изборном праву за сваког кандидата за одборника са изборне листе, у којој је назначено име и презиме, датум рођења, занимање и јединствени матични број кандидата (на обрасцу 2-ли/16-Ча);
2) овлашћење лица која подносе изборну листу (на обрасцу 2-ли/16-Ча);
3) писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру (на обрасцу 3-ли/16-Ча);
4) потврда о пребивалишту кандидата (на обрасцу 4-ли/16-Ча или обрасцу МУП-а);
5) писмена сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе (ако је одређен) - на обрасцу 5-ли/16-Ча;
6) уверење о држављанству сваког кандидата за одборника (на обрасцу надлежног органа);
7) потписи бирача на изјави којом подржавају одређену изборну листу (на обрасцу 7-ли/16-Ча), оверени код надлежног органа за оверу потписа и сложени по азбучном реду презимена бирача (најмање 30 оверених потписа бирача по предлогу за сваког кандидата за одборника на изборној листи);
8) списак бирача који подржавају изборну листу, у писаној и електронској форми – на CD (на обрасцу 8-ли/16-Ча);
9) споразум о образовању коалиције регистрованих политичких странака или о образовању групе од најмање десет грађана, ако изборну листу подноси страначка коалиција или група грађана;
10) потврде о изборном праву свих бирача који сачињавају групу грађана (ако изборну листу подноси група грађана). (На документацију из тачке 1), 3) и 6) не плаћа се такса - члан 19.став 3. Закона о локалним изборима). У име регистроване политичке странке или групе грађана изборну листу може поднети само лице које је политичка странка или група грађана овластила. Изборну листу могу поднети највише 2 овлашћена лица коалиције регистрованих политичких странака. Предлагач мора на изборној листи имати најмање 25 (једну трећину) кандидата од укупно 75 одборника који се бира у Скупштину града Чачка. Подносилац изборне листе одређује редослед кандидата на листи.Једно лице може бити кандидат за одборника само на једној изборној листи.На коалиционој изборној листи подносиоци изборне листе означавају припадност кандидата политичкој странци чланици коалиције. На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на листи (прва три места, друга три места и тако до краја листе) мора бити најмање по један кандидат – припадник оног пола који је мање заступљен на листи. Назив изборне листе одређује се у складу са чланом 22. Закона о локалним изборима. Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или коалиције политичких странака националних мањина приликом подношења изборне листе дужан је да достави и писани предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина. Подносилац изборне листе може повући листу најдоцније до дана утврђивања збирне изборне листе.