• Почетна
 • Изборна јединица
  v
 • Документи
  v
 • Активности
  v
 • Помоћ
  v
 • Пријава

ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 21. јуна 2020. ГОДИНЕ

Изборна јединица Датум расписивања избора Датум одржавања избора Број одборника Скупштине града Чачка (Члан 54. Статута града Чачка) Број бирача Ко може поднети изборну листу? Најмањи број кандидата за одборнике на изборној листи Број потписа бирача потребан за подршку Рок за предају изборне листе Број бирачких места
на дан закључења бирачког списка на дан коначности бирачког списка
Град Чачак 04.03.2020. 21.06.2020. 75 05.06.2020. 17.06.2020. 1) регистрована политичка странка;
2) коалиција регистрованих политичких странака;
3) група грађана од најмање 10 бирача са пребивалиштем на подручју града Чачка.
25
(најмање 1/3 кандидата од укупног броја одборника који се бира)
Укупно најмање 30 потписа бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи 05.06.2020. 104

НАПОМЕНА:  Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупно 75 одборника који се бира и који се највише може предложити на изборној листи.

На изборној листи међу сваких пет кандидата по редоследу на листи мора бити најмање по два кандидата – припадника оног пола који је мање заступљен  на листи.

Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или коалиције политичких странака националних мањина дужан је да  приликом подношења изборне листе достави и писмени предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина.

 

                        УЗ ИЗБОРНУ ЛИСТУ ДОСТАВЉА СЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

      1)  овлашћење лица које је заступник подносиоца изборне листе овластио да поднесе изборну листу (на обрасцу 2-ли/20-Ча);

      2)  потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника са изборне листе, у којој је назначено име, презиме,  датум  рођења,  занимање  и  јединствени  матични  број  кандидата  (на обрасцу 3-ли/20-Ча  или  обрасцу надлежне Градске управе за ажурирање  бирачког списка);

      3)  писмена изјава кандидата да прихвата  кандидатуру (на обрасцу 4-ли/20-Ча);          

      4)  писмена сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе (ако је одређен) - на обрасцу 5-ли/20-Ча;

       5)  потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника (на обрасцу 6-ли/20-Ча или обрасцу надлежног органа);

      6)  уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, (на обрасцу 4 надлежног државног органа);

      7)  потписи бирача на изјави којом подржавају одређену изборну листу (на обрасцу 7-ли/20-Ча), оверени у складу са Законом о оверавању

           потписа, рукописа и преписа и сложени и одвојени по азбучном реду презимена бирача (најмање 30 оверених потписа бирача по предлогу за сваког кандидата за одборника на изборној листи);

      8)  списак бирача који подржавају изборну листу, у писаној и електронској формина CD или DVD  (на обрасцу 8-ли/20-Ча);

      9)  споразум о образовању коалиције регистрованих политичких странака или о образовању групе  од  најмање  десет  грађана,  ако изборну листу  подноси страначка коалиција или група грађана, оверен у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа и овлашћења за лица која су потписала коалициони споразум, ако нису заступници политичких странака чланица коалиције;

    10)  потврде о изборном  праву  свих  бирача који сачињавају групу грађана (ако изборну листу подноси група грађана)  на обрасцу надлежне  Градске управе за ажурирање бирачког списка.

    11)  оверен  програм  и  статут политичке странке,  ако  изборну  листу  подноси  политичка странка националне мањине, односно свих странака   ако изборну листу подноси коалиција странака националних мањина и писмени предлог да се при проглашењу изборне листе подносиоцу изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина.                                  

                  (На документацију из тачке 2), 5) и  6)  не плаћа се такса - члан 19. став 3. Закона о локалним изборима).